ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.
Felülvizsgálat ideje: 2019. június 27.

Adatkezelési tájékoztatónkban szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásnyújtásunk kapcsán alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk.

1. BEVEZETÉS:

A Hotel Garden Kft. (LOTUS THERME Hotel & SPA) (székhelye: 8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1., cégjegyzékszáma: 20-09-074756; adószáma: 10804623-2-20) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által nyújtott szolgáltatásai során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő vendég, szerződő partner, illetőleg személyes közreműködője, valamint álláshirdetésre jelentkezők és munkavállalók (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://lotustherme.net weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Érintett e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.
Az Érintett kérésére megküldjük részére a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.
Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
• Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

1.1. Adatkezelő adatai:
HOTEL GARDEN Kft. (LOTUS THERME Hotel & SPA)
Székhely: 8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1.
Az Adatkezelő elérhetőségei, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
E-mail: info@lotustherme.net
Levelezési cím: 8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1.
Telefon: +36 83 500 500
Honlap: https://lotustherme.net

2. AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI:

2.1. Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.15. Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ADATVÉDELMI ALAPELVEK:


A személyes adatok: a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

4. AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI:

Az adatokhoz hozzáférők köre:
− az Adatkezelő munkatársai;
− az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
− egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
− a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
− egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.1 Szobafoglaláshoz kapcsolódó regisztrációhoz, valamint a regisztrációnál megadott adatok további felhasználásához kapcsolódó adatkezelés:
Az Érintettnek ahhoz, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vegye regisztrációs lapot kell kitöltenie. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek.
Online foglalás esetén az adatok egy része adattovábbítás során kerül az Adatkezelőhöz az egyes szállásközvetítők, utazási irodák.

4.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
• Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
o Szolgáltatások, ahol ezen adatkör további felhasználásra kerül: Wellness szolgáltatás, fürdő látogatás, üdvözlőkártya, transzferszolgáltatás, kerékpárbérlés
• Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
o Szolgáltatások, ahol ezen adatkör további felhasználásra kerül: Wellness szolgáltatás, fürdő látogatás, üdvözlőkártya, transzferszolgáltatás, kerékpárbérlés
• Állampolgárság: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
• Szem.ig.szám: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
o Szolgáltatások, ahol ezen adatkör további felhasználásra kerül: kerékpárbérlés
• E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges
• Telefonszám: kapcsolattartáshoz szükséges
• Teljes lakcím: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Számlázási cím: szerződés teljesítéséhez szükséges
o Szolgáltatások, ahol ezen adatkör további felhasználásra kerülhet: Különböző rendelések teljesítése az Érintett kérelmére
• Fizetés módja: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Speciális étrendre vonatkozó preferencia: az Érintett ízlésének megfelelését szolgálja, szerződés teljesítése
• Gépkocsi rendszáma: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Utazás célja: szerződés teljesítéséhez szükséges
Európai Unión kívüli vendégek esetén továbbá:
• Útlevélszám: jogszabályi kötelezettség teljesítése
• Vízumszám: jogszabályi kötelezettség teljesítése
• Országba lépés ideje és helye: jogszabályi kötelezettség teljesítése

4.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), ahol jogszabály megköveteli az adatok kezelését és továbbítását (települési önkormányzatnak, rendőrségnek) ott jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.1.3. Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például, ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.

4.2. Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés:

Az Érintettnek bankkártyás fizetés esetén kell ezen adatokat megadnia a foglalás, valamint a szolgáltatás pénzügyi teljesítésének biztosítása érdekében.
Online foglalás esetén az adatok egy része adattovábbítás során kerül az Adatkezelőhöz az egyes szállásközvetítők, utazási irodák részéről.

4.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

• Bankkártyán szereplő név
• Bankkártya száma
• Bankkártya lejárata

4.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

4.2.3. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett távozása után 8 naptári napig kezeli.

4.3. Rendezvénnyel kapcsolatos ajánlatkéréshez, valamint megrendeléshez fűződő adatkezelés:

Az Érintettnek (jogi személy személyes közreműködője) lehetősége van rendezvény megrendezésére vonatkozó ajánlatot kérnie az Adatkezelőtől és megrendelnie az Adatkezelőtől az adott szálláshelyre vonatkozóan.

4.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja:
• Vezetéknév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
• Keresztnév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
• Cégnév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
• Személyes közreműködő neve: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
• Telefonszám: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
• E-mail cím: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése
• Program: szerződés teljesítése
• Szoba igény: szerződés teljesítése
• Étkezési igény: szerződés teljesítése
• Teremigény: szerződés teljesítése
• Rendezvény időpontja: szerződés teljesítése
• Megjegyzés: szerződés teljesítése
• Létszám: szerződés teljesítése
• Szerződés ellenértéke: szerződés teljesítése
• Egyéb teljesítési feltételek: szerződés teljesítése

4.3.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) és az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).


4.3.3. Jogos érdek megnevezése:
Kapcsolattartás esetén az ügyfél kapcsolattartón keresztüli megfelelő tájékoztatása. Az ajánlatkérés teljesítése a Hotel és az ajánlatkérő közös üzleti érdeke. A levelezésben már az első viszontválaszban megvalósul az Érintett ajánlatkérő tájékoztatása az adatkezelésről.
Az elévülési időtartam alatt igényérvényesítés.

4.3.4. Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az ajánlatot az Érintett elfogadja az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Amennyiben az ajánlatot az Érintett nem fogadja el, az Adatkezelő az adatokat jogos érdekből – a partnerek korábbi ajánlatainak megőrzése közvetlen üzleti érdeke – tárolja és 3 éven belül archiválja.

4.4. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés:
Az Adatkezelő a szolgáltatásai biztosítása, valamint szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében különböző partnerekkel szerződik.

4.4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja:
• Személyes közreműködő vezetékneve: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges, szerződés teljesítése
• Személyes közreműködő keresztneve: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges, szerződés teljesítése
• Képmás: szerződés teljesítéséhez szükséges (kifejezetten fotózásra irányuló szerződés esetén)
• E-mail cím: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Telefonszám: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Jogi személlyel kapcsolatos adatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám): szerződés teljesítése

4.4.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

4.4.3. Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az

adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.5. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés:

Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

4.5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja:

• Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Lakcíme: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Panasz tartalma: a panasz kivizsgáláshoz

4.5.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

4.5.3. Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a panaszhoz kapcsolódó személyes adatokat, a felvett jegyzőkönyvet és a válaszlevél másolatát a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli a Fogyasztóvédelmi Törvény által megfogalmazottaknak megfelelően.

4.6. Értékeléssel kapcsolatos adatkezelés:
Az Érintettnek lehetősége van értékelést adnia az adott szálláshellyel kapcsolatban. Az értékelést anonim módon, tehát csak az értékelésre vonatkozóan is ki lehet tölteni.

4.6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja:
• Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• E-mail cím: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Tartózkodás dátuma: elégedettség mérés, statisztikai cél
• Szálloda értékelése: elégedettség mérés, statisztikai cél

4.6.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

4.6.3. Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@lotustherme.net e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.7. Karrier:
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra. Az álláshirdetésre való jelentkezést adatkezelő e-mailben biztosít lehetőséget. Az állásra jelentkező érintett, minden esetben, válaszlevélben tájékoztatást kap a személyes adatok kezeléséről.

4.7.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja:
• Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
• Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
• Önkéntesen megadott személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges
• Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges

4.7.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), az igényérvényesítés időtartama alatt a jogalap az adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e,).

4.7.3. Jogos érdek megnevezése:
A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

4.7.4. Az adatkezelés időtartama:
A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztását követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett a Szálloda későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 5 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül töröljük, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

4.8. Hírlevél:
Az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő marketing célú hírlevelére. Ennek megfelelően az Adatkezelő azon Érintettek részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel, és tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az Adatkezelő promócióival, és egyéb, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.
Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további reklámajánlatokkal nem keressük meg az Érintettet. Az Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.8.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
• Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
• Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
• E-mail cím: erre továbbítjuk Önnek az aktuális híreket.

4.8.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.

4.8.3. Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg.

4.8.4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

4.9. Az Adatkezelő közösségi oldalakon való jelenléte (Facebook, YouTube, Instagram, Google):
Az Adatkezelő elérhető a Facebook-on, az Instagram-on, YouTube-on és a Google-on.
A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

4.10. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés:
Személy- és vagyonvédelem céljából az Adatkezelő a szálloda területén kamerás megfigyelést végez. A térfigyelő kamerarendszer alkalmazása – mint adatkezelés – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által a NAIH-69604/2013.-as nyilvántartási számmal került bejegyzésre.

4.10.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja:
• Arcképmás: Személy- és vagyonvédelem

4.10.2. Kamerák elhelyezkedése:
Az Adatkezelő területén a következő kamerák működnek:
A vendégparkolók egész területét lefedő 26 db kültéri kamera.

1. Vendégparkolót figyelő kamerák elhelyezkedése:
hosszú parkoló 01 - parkoló
hosszú parkoló 02 – parkoló
hosszú parkoló 03 – parkoló
hosszú parkoló 04 – parkoló
hosszú parkoló 05 – parkoló
hosszú parkoló 06 – parkoló
hosszú parkoló 07 – parkoló
hosszú parkoló 08 – parkoló
hosszú parkoló 09 – parkoló
hosszú parkoló 10 – parkoló
diszpécsernél 11 – parkoló
diszpécsernél 12 – parkoló
diszpécsernél 13 – parkoló
diszpécsernél 14 – parkoló
diszpécsernél 15 – parkoló
diszpécsernél 16 – parkoló
diszpécsernél 17 – parkoló
diszpécsernél 18 – parkoló
diszpécsernél 19 – parkoló
diszpécsernél 20 – parkoló
diszpécsernél 21 – parkoló
diszpécsernél 22 – parkoló
külső falon, sétáló irányába, jobbra fent 23 – parkoló, sétaút
csatorna mellett 24 – parkoló, sétáló
étterem mellett, villanyoszlopon fent 25 - parkoló, lovarda felé vezető út
külső parkolón, jobbra fent 26 - kapu, sorompó

2. A szálloda wellness részleg bejárati ajtaját 10 db kamera figyeli.
A kamerák elhelyezkedése:
lift mellett, fent 01 - terápia folyosó
ajtó előtt, fent 02 – jakuzzi
falon balra, fent 03 - relax medence
falon jobbra, fent 04 - nagy ülőmedence
falon jobbra, fent 05 - kis ülőmedence
külső vegyszerraktárnál, falon fent 06 - terápia hátsó gazdasági bejárat
beauty előtt, fent 07 - beauty folyosó
beauty felett 08 – beauty recepció
beauty felett 09 – beauty recepció
fitnesz terem jobb sarok, fent 10 – fitnesz terem

3. A szálloda külső és belső bejáratait, különböző tereit figyelő 46 db. kamera.
A kamerák elhelyezkedése:
Földszint külső:
földszint áruátvevő rámpa, bal fent 01 – gazdasági bejárat
földszint kertész garázs bal fent 02 – gazdasági bejárat
földszint külső falon fent 03 – vészkijárat
földszint sportos iroda, külső falon, jobbra fent 04 – zenészbejáró
földszint külső falon 05 - külső medence
Földszint belső:
földszint főbejárattal szemben, fent 06 – vendégtér
földszint recepció bal sarok 07 – recepció
földszint recepció jobb sarok 08 – recepció
földszint recepció előtt, fent 09 – recepció
földszint recepció előtt, fent 10 – recepció
földszint recepció előtt, fent 11 – recepció
földszint Guest Relation (Vendégkapcsolatok) felett 12 – vendégtér
földszint báros kasszagép felett 13 – bár
földszint bárpult előtt, fent 14 – bár
földszint ajtó előtt fent 15 – bár
földszint Agra fent 16 – bár
földszint tálalópult felett 17 - személyzeti étterem
földszint ajtó előtt balra, fent 18 - személyzeti bejárat
földszint ajtóval szemben, fent 19 – csomagvizsgáló
földszint folyosón balra, fent 20 - öltöző folyosó
földszint általános raktár előtt, fent 21 - raktár folyosó
földszint általános raktár előtt, fent 22 - hűtőraktár folyosó
földszint sörös raktár előtt, fent 23 - raktár folyosó
földszint mérleg előtt, fent 24 – mérleg
földszint személyzeti folyosó, fent 25 – áruátvétel
földszint sóbarlang előtt, fent 26 - személyzeti lift, titkársági irodasor

I. emelet:
1.em kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 27 – hotelszobákhoz vezető folyosó
1.em kék folyosó, balra fent (lépcsőház) 28 – hotelszobákhoz vezető folyosó

II. emelet:
2.em kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 29 – hotelszobákhoz vezető folyosó
2.em kék folyosó, balra fent (lépcsőház) 30 - hotelszobákhoz vezető folyosó
2.em sárga folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 31 – hotelszobákhoz vezető folyosó
2.em sárga folyosó, balra fent (lépcsőház) 32 – hotelszobákhoz vezető folyosó
2.em bordó folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 33– hotelszobákhoz vezető folyosó
2.em bordó folyosó, balra fent (lépcsőház) 34 – hotelszobákhoz vezető folyosó

III. emelet:
3.em kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 35 – hotelszobákhoz vezető folyosó
3.em kék folyosó, balra fent (lépcsőház) 36 – hotelszobákhoz vezető folyosó
3.em sárga folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 37 – hotelszobákhoz vezető folyosó
3.em sárga folyosó, balra fent (lépcsőház) 38 – hotelszobákhoz vezető folyosó
3.em bordó folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 39 – hotelszobákhoz vezető folyosó
3.em bordó folyosó, balra fent (lépcsőház) 40 - hotelszobákhoz vezető folyosó

IV. emelet:
4.em kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 41 – hotelszobákhoz vezető folyosó
4.em kék folyosó, balra fent (lépcsőház) 42 - hotelszobákhoz vezető folyosó
4.em sárga folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 43 – hotelszobákhoz vezető folyosó
4.em sárga folyosó, balra fent (lépcsőház) 44 – hotelszobákhoz vezető folyosó
4.em bordó folyosó, jobbra fent (körfolyosó) 45 – hotelszobákhoz vezető folyosó
4.em bordó folyosó, balra fent (lépcsőház) 46 – hotelszobákhoz vezető folyosó

4.10.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.10.4. Jogos érdek megnevezése
A munkáltató székhelyén és esetleges fióktelepein mozgásban lévő munkavállalók, szállóvendégek és egyéb személyek létszámára, illetve a jelentős értékű, védendő vagyonelemekre a munkavégzés és a szolgáltatás zavartalanságának és biztonságának garantálására tekintettel a kamerákkal érintett helyszínek megfigyelése szükséges és az a nap 24 órájában más eszközzel, pl. emberi erőforrás bevonásával nem oldható meg.
A megfigyelés anyaga döntő erejű bizonyítékul szolgálhat esetleges jogi ügyletek kapcsán.
A munkavállalók munkavégzését az adatkezelő nem figyeli meg.

4.10.5. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő 3 napig tartja nyilván az adatokat. Személy-és vagyonvédelmi incidens esetén az Adatkezelő jogosult a felvételek 3 napnál hosszabb idejű kezelésére.

4.11 Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés:

4.11.1. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által üzemeltetett Szálloda területén talált tárgyak adminisztrálása, a vélt tulajdonos, illetve a megtaláló értesítése.

4.11.2. Az adatkezelés jogalapja:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§, 5:59.§ és az 5:61.§-a.


4.11.3. A kezelt adatok köre:
Megtalálás dátuma és helye, a megtaláló neve, elérhetősége, a talált tárgy adatai.

4.11.4. Az adatkezelés időtartama:
A jogos tulajdonoshoz való visszajuttatás dátumától számított egy év.

5. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK:

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége
Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Szabó Zoltán Endre E.V.
Kapcsolat:
8315 Gyenesdiás, Harmat u. 9/12
Hírlevél küldése az Érintettek részére
Confhotel Development Korlátolt Felelősségű Társaság
https://roomz.hu/kapcsolat/
Online szobafoglalás technikai hátterének biztosítása
ROOMZ szolgáltatás biztosítása
CARDNET Kártyarendszerek és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
http://www.cardnet.hu/kapcsolat/
„Lotus Privilege Card” nevű törzsvásárlói program, kártyarendszer kialakítása és üzemeltetése
ORACLE Hungary Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása, informatikai ügyviteli rendszerének üzemeltetése kapcsán.
TAC Informationstechnologie GmbH
Székhely: Shildbach 111, 8230 Hartberg
Österreich
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáférhet. Feladata az Adatkezelő által kezelt személyes
adatok tárolása, a SPA részleg informatikai ügyviteli rendszerének üzemeltetése kapcsán.
Serenata IntraWare
Székhely: Neumarkter Str. 18.
81673 Munich, Germany
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáférhet. Feladata az Adatkezelő e-mail fiókjainak üzemeltetése.
NBH Vagyonvédelmi Kft.
Székhely: 2600 Vác, Fekete u. 8.
Vagyonvédelmi-, biztonságvédelmi-, rendezvénybiztosítási-, illetve portaszolgálat ellátása.
dr. Pallag Péter
Székhely: 1016 Budapest, Számadó u. 15.
Követeléskezelés, jogi ügyintézés.
Siam Center Lotus Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Lovassy u. 8.
Thai masszázs szolgáltatás.
Szakonyi László Egyéni Vállalkozó
Székhely: 8353 Zalaszántó, Zsidi út 3.
Yumeiho masszázs, gyógymasszázs és reflexzóna terápia szolgáltatás.
KAMLESH Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 3/A.
Indiai masszázs szolgáltatás.
Egészségügyi szolgáltatók, orvosok
Egészségügyi, szakorvosi szolgáltatás igénybevétele.
Fly Car Group Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Epreskert u.6.
Transzfer szolgáltatás igénybevétele.
Eni Travel Agency Kft.
Székhely: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 91.
Szállásfoglalás közvetítése, kirándulásszervezés.
Utazási irodák
Szállásfoglalás közvetítése.
Szállásközvetítők
Szállásfoglalás közvetítése.
Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy az egyes szolgáltatásoknál igénybe vett adatfeldolgozókról az Érintettek egyedi tájékoztatást kapnak.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

7. GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek. A 16. éven aluli személyek adatait nem kezeljük, amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagy gondnok által adott hozzájárulás.
A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.
A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.
Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

8. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK:


Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

8.1. Az Érintett hozzáférési joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

8.2. A helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

8.3.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
8.3.2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 8.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.3.3. A 8.3.1. és 8.3.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 8.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:


8.4.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a 8.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

8.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog:

8.6.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog 8.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.7. A tiltakozáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

8.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.